Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení obce Přeskače č. 1/2013 kterým se vydává "Tržní řád"

dokument včetně přílohy ke stažení ZDE (pdf)

 

Nařízení obce Přeskače č. 1/2013,

kterým se vydává „Tržní řád“

 

 

 

Zastupitelstvo obce Přeskače se na svém zasedání konaném dne 22. 3. 2013 usnesením číslo 13 usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu  s  § 11 odst. 1 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

1.      Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1], nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené tímto nařízením, nejde-li o druhy nabídky a prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje – viz. čl. 5 nebo které jsou zakázány – viz. čl. 6 (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“).

2.      Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území obce Přeskače umožňující celoroční prodejní činnost mimo provozovnu jsou:

·         tržiště před místní prodejnou smíšeného zboží na parcele č. 172 (viz mapka v příloze tohoto nařízení).

 

 

Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

1.      Provozovatelem míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je obec Přeskače.

 

2.      Kapacita tržiště uvedeného v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je omezena stanoveným prostorem o velikosti 9 m2, dle vyznačení na mapce v příloze tohoto nařízení.

 

3.      Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena vybavením, které je požadováno na základě zvláštních předpisů.

 

 

 

Čl. 3

Doba nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Tržiště uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je provozováno po celý rok, doba nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb je možná pondělí až sobota od 8.00 hodin do 18.00 hodin.  

 

 

Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění řádného  provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

1.      Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:

a)      zabezpečovat čistotu prodejních míst, trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy po dobu prodeje,

b)      k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod zákazníků a ostatních osob, průjezd automobilů na přilehlých komunikacích,

c)      uposlechnout pokynů provozovatele místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb nebo jím pověřené osoby k zajištění pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.

2.      Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a)      určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,

b)      vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,

c)      vyvěsit tento tržní řád.

 

 

Čl. 5

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

 

Toto nařízení se nevztahuje na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem a na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k nabídce a prodeji zboží nebo poskytování služeb.

 

 

Čl. 6

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 

Na území obce se s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v obci a ochraně obyvatel obce zakazuje mimo provozovnu:

 

a)      pochůzkový prodej, kdy je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech formou pochůzky (obchůzky),

b)      podomní prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami, uživatelům v objektech určených k bydlení.

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

1.      Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

2.      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

  …………………………………                                           ………………………………… 

    místostarosta obce                                                     starosta obce

         Ing. Jiří Němec                                                       Emil Otoupal                  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:3. dubna 2013

 

Sejmuto z úřední desky dne:22. dubna 2013

 [1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.