Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace:

1.       Oficiální název: Obec Přeskače

2.       Důvod a způsob založení obce: Obec Přeskače vznikla odtržením od Tavíkovic. Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti obcí jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku a může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní správy lze svěřit obcím jen tehdy, stanoví-li to zákon.  Postavení právnické osoby přiznává obci § 18 odst. 2  písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který zařazuje mezi právnické osoby jednotky územní samosprávy. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.      Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce Přeskače:

Starosta:          Mgr. Ing. Pavel Dobeš

Místostarosta:  Ing. Jiří Němec

Zastupitelé:       Ivana Hejdová, Ilona Navrátilová, Emil Otoupal, Jan Vrana, Roman Vyklický

 

Zaměstnanci obecního úřadu:

Mgr. Anna Němcová - účetní, úředník

4.       Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Přeskače, Přeskače 45, 671 40 p. Tavíkovice

Telefon/fax: 515 339 234

e-mail: obecpreskace@seznam.cz

elektronická podatelna: podatelna.preskace@seznam.cz

ID datové schránky: 99qb8bu

5.       Bankovní spojení:

Běžný účet vedený u České spořitelny, a.s.: 1582921399/0800

6.      Identifikační číslo:

00636959

7.       DIČ

Obec Přeskače není plátce DPH

 

8.       Dokumenty – rozpočet

Schválený rozpočet obce najdete v archivu úřední desky na www.obecpreskace.cz

Další informace o rozpočtu obce jsou zveřejněny na webu "státní pokladna" ministerstva financi

 9.       Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každý fyzická či právnická osoba.

V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.

Ze žádosti musí být zřejmí, kdo ji činí a komu je určena.

Způsob podání žádosti: ústně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

 

10.   Příjem žádostí a dalších podání

Podání ve věcech samostatné působnosti
Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování dle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád dle § 147 odst 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoli se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.

Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdélo do 60 dnů.

Podání ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně.  V ostatních případek, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých přípdej nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.

 

11.   Opravné prostředky

Pokud obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá o tom v zákonné lhůtě obecní úřad rozhodnutí. Jestliže toto rozhodnutí obecní úřad nevydal, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtách stanovených zákonem na adrese OÚ. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a adresu žadatele, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

O odvolání, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje starosta obce. O odvolání, které se týká informací ve věcech přenesené působnosti obce rozhoduje městský nebo krajský úřad, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Jestliže odvolací orgán ve stanovené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

 

12.   Formuláře:

Formuláře jsou dostupné na adrese: www.znojmocity.cz . Vyberte odbor, který potřebujete a v záložce zvolte „tiskopisy“.

13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Důležitá telefonní čísla:

Zdravotníci 155

Policie ČR 158

Hasičský záchranný sbor 150

 

Správní úřady s působností pro obec Přeskače

 

 

Řešení životních situací na portálu veřejné správy 

 

 

 14.   Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnes. předs. ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

 

Předpisy vydané obcí Přeskače

 

 

15.   Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad (pdf)

16.   Licenční smlouvy – nemáme

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obec Přeskače tuto výroční zprávu s následujícími údaji o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona:

  • v roce 2016:

počet podaných žádostí o informace   1

žádost o seznam investičních akcí včetně podrobností. Odpověď obce ZDE

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

  • v roce 2015:

počet podaných žádostí o informace   1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

  • v roce 2014:

počet podaných žádostí o informace   1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

  • v roce 2013:

počet podaných žádostí o informace  2

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

  • v roce 2012:

počet podaných žádostí o informace   0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

  • v roce 2011:

počet podaných žádostí o informace   0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.