Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen SPOD)

dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

 

Orgánem SPOD je obecní úřad Přeskače. Činnost tohoto orgánu zajišťuje starosta obce.

Pro účely SPOD se dítětem rozumí nezletilá osoba. SPOD se zaměřuje zejména na děti:

 • jejichž rodiče:
  • zemřeli,
  • neplní povinnosti z rodičovské odpovědnosti,
  • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby a tato si neplní povinnosti výchovy dětí,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život,
 • které se dopouštějí útěků od rodičů,
 • na kterých byl spáchán trestný čin,
 • které jsou opakovaně umísťovány do zařízení s nepřetržitou péči o děti,
 • které jsou ohrožovány násilím,
 • které jsou na území ČR bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu (a to za podmínek stanovených zákonem).

Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

Každý je oprávněn upozornit starostu obce na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na jiné skutečnosti uvedené výše. Starostu obce můžete kontaktovat osobně nebo telefonicky na čísle 724 247 838. Oznámení také můžete provést na obecním úřadě v úředních hodinách. Na obecním úřadě jsou zajištěny vhodné prostory poskytující soukromí k jednání. O všech oznámeních, skutečnostech a jednáních v oblasti SPOD se vede spisová evidence.

Starosta obce jako orgán SPOD je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  (Znojmo) skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje viz výše. Starosta obce je mimo jiné povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování. Starosta obce zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství v této oblasti. Starosta obce při péči o děti v této oblasti spolupracuje také se školami.

 

Vyvěšeno: 29. 12. 2014

Sňato: