Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní veterinární správa - africký mor prasat

Základní pravidla a opatření biologické bezpečnosti

v nekomerčních chovech

 

Nekrmit odpady z veřejného stravování nebo kuchyňskými odpady.

Zamezit jakémukoli kontaktu domácích prasat s prasaty divokými.

Vyloučit kontakt domácích prasat s jakoukoliv částí divokých prasat, včetně ulovených nebo uhynulých divočáků a masa či vedlejších produktů z nich.

Zamezit přístupu prasat divokých ke všem materiálům, se kterými přichází do styku domácí prasata (zejména krmivo, stelivo, voda).

Zákaz zkrmování čerstvé trávy nebo obilí a používání slámy pokud pochází z oblastí s výskytem AMP – podle platných mimořádných veterinárních opatření.

Dodržovat hygienická opatření, je doporučeno používání vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi.

Průběžně sledovat zdravotní stav prasat, hlásit zvýšené úhyny, hromadné úhyny (ošetřujícímu veterinárnímu lékaři, KVS).

 

v komerčních chovech

 

- platí stejná pravidla a opatření jako v nekomerčních chovech a dále:

Zákaz chovu prasat v domácnosti zaměstnanců.

Zákaz vnášení potravin obsahujících vepřové maso do chovu.

Zamezení kontaktu prasat (přímému i nepřímému) s vedlejšími produkty živočišného původu a jinými výrobními jednotkami.

Zákaz vstupu osob, které v posledních 48 hodinách přišly do styku s prasaty (včetně účasti na lovu divokých prasat či kontaktu s divokými prasaty).

Zákaz vstupu neoprávněných osob, vozidel nebo zvířat.

Hospodářství zabezpečit úplným oplocením, které zabrání vstupu zvířat z okolního prostředí.

Umístit desinfekční prostředky na všech vstupech a vjezdech do hospodářství.

Bezpečně likvidovat vedlejší živočišné produkty pocházející z chovu prasat.

Zpracovat a dodržovat plán biologické bezpečnosti (provozní a sanitační řád), zejména:

Zajištění černo/bílého provozu a zabezpečení logistických opatření pro vstup nových zvířat do hospodářství.

Stanovení a dodržování detailního postupu dezinfekce vozidel, kontaminovaných předmětů

 

a pravidel osobní hygieny.

Nastavení pravidel pro stravování pracovníků v místě chovu.

Vedení záznamů o osobách, které vstupují do míst, kde se chovají prasata.

Provádění opakovaného osvětového programu pro všechny zaměstnance.

Zajištění řádného oddělení výrobních jednotek.

Provádění interního auditu (systému sebehodnocení) zaměřeného na opatření biologické bezpečnosti.

 

VČASNÉ ODHALENÍ POZITIVNÍCH PŘÍPADŮ AMP je základní podmínkou pro přijetí účinných opatření k tlumení a eradikaci AMP. Proto je na celém území České republiky prováděno laboratorní vyšetřování domácích prasat – monitoring AMP.

Základní pravidla monitoringu AMP u domácích prasat:

Nutnou podmínkou odpovídajícího monitoringu je důsledná evidence všech chovů a chovatelů prasat. V ČR nově platí povinnost pro všechny chovatele prasat registrovat všechny chovy s výjimkou držení jednoho prasete určeného pro vlastní spotřebu, které je po přesunu k chovateli do 7 dnů poraženo.

AMP se v chovu šíří z počátku pomalu, první případy onemocnění se mohou projevit jako jednotlivé úhyny prasat bez klinických příznaků AMP, případně zvýšené počty potratů u březích prasnic.

 

Případy, v nichž je nutné zajistit laboratorní vyšetření na AMP:

Prasnice, které zmetaly nebo porodily málo životaschopná selata – odebírá se vzorek krve (případně plodové obaly, abortované plody) bezprostředně po zmetání / porodu, nejpozději do 10 dnů po zmetání / porodu (vzorek se zároveň vyšetřuje na brucelózu, klasický mor prasat a Aujeszkyho chorobu).

Náhlé úhyny i jednotlivých kusů prasat ve věkové kategorii od odstavu do dospělosti a to v případě, že není jasná příčina úhynu a není možné vyloučit podezření na AMP.

Hromadné úhyny prasat bez jasné příčiny – odebírá se reprezentativní počet vzorků.

 Všechna prasata nemocná nebo uhynulá s příznaky vyvolávající podezření na AMP.

 

V těchto uvedených případech je chovatel povinen informovat ošetřujícího soukromého veterinárního lékaře (SVL) nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS).

O odběru vzorků a zajištění laboratorního vyšetření rozhoduje SVL nebo úřední veterinární lékař místně příslušné KVS.

Odběr vzorků se provádí buď v hospodářství (zmetalky, nemocná prasata, případně i uhynulá prasata) nebo v asanačním podniku (uhynulá prasata).

U nemocných prasat se jako vzorek odebírá krev; u uhynulých prasat se odebírá krev, případně další tkáně a orgány (slezina, ledviny, mandle, dlouhá rourovitá kost, orgány se změnami vyvolávající podezření na AMP atd.).

Vzorky k laboratornímu vyšetření se zasílají pouze do Státních veterinárních ústavů (SVÚ); v případě podezření na AMP výhradně do národní referenční laboratoře pro AMP, SVÚ Jihlava.