Jdi na obsah Jdi na menu
 


dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinné informace:

1.       Oficiální název: Obec Přeskače

2.       Důvod a způsob založení obce:

Obec Přeskače vznikla odtržením od Tavíkovic. Právní základ obcí je dán v hlavě sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která upravuje územní samosprávu. Ta charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky samostatně spravované voleným zastupitelstvem. Obce jsou veřejnoprávní korporace, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti obcí jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku a může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Výkon státní správy lze svěřit obcím jen tehdy, stanoví-li to zákon.  Postavení právnické osoby přiznává obci § 18 odst. 2  písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který zařazuje mezi právnické osoby jednotky územní samosprávy. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.      Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce Přeskače:

Starosta:          Mgr. Ing. Pavel Dobeš

Místostarosta:  Ing. Jiří Němec

Zastupitelé:      Marek Adámek, Martin Kellner, Ivana Krpatová,  Jan Vrana, Roman Vyklický

 

Zaměstnanci obecního úřadu:

Mgr. Anna Němcová - účetní, úředník

4.       Kontaktní spojení:

4. 1.  Kontaktní poštovní adresa: Obec Přeskače, Přeskače 45, 671 40 p. Tavíkovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObec Přeskače, Přeskače 45, 671 40 p. Tavíkovice

4. 3. Úřední hodiny:

 

 Po 8 - 12 14 - 16
 Út    
 St  8 - 12  14 - 16
 Čt    
 Pá    

 

4. 4. Telefonní čísla:  515 339 234

4. 5. Adresa internetové stránky: www.obecpreskace.cz

4. 6. Adresa e-podatelny:  podatelna.preskace@seznam.cz

4. 7.  Další elektronická adresa: obecpreskace@seznam.cz

4. 8.  Datová schránka: 99qb8bu

5.       Případné platby lze poukázat: 

Běžný účet vedený u České spořitelny, a.s.: 1582921399/0800

6.      IČO:

00636959

7.       Plátce dan z přidané hodnoty 

Obec Přeskače není plátce DPH

 

8.       Dokumenty 

8. 1.  Seznam hlavních dokumentů:

8. 2. Rozpočet - na úřední desce

 

 

9.       Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každý fyzická či právnická osoba.

V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Způsob podání žádosti: ústně, telefonicky, písemně,  e-mailem na adresu elektronické podatelny, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

 

10.   Příjem podání a podnětů

Podání ve věcech samostatné působnosti
Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování dle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád dle § 147 odst 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoli se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.

Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejpozději do 60 dnů.

Podání ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně.  V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.

 

11.      Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnes. předs. ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Vydané právní předpisy

Předpisy vydané obcí Přeskače

12.   Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Přeskače stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákon ač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník):

čl.I

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
  1. jednostranná ………………………………………. 1,50 Kč
  2. dvoustranná ……………………………………….. 2,00 Kč                                            
 2. Za tisk na černobílé tiskárně na formát A4:
  1. jednostranný tisk ………………………………… 2,00 Kč
  2. dvoustranný tisk …………………………………. 3,00 Kč
 3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
  1. jednostranná obsahující pouze text …….  5,00 Kč
  2. dvoustranná obsahující pouze text ……  10,00 Kč
  3. jednostranná – obrázky, fotografie aj. .. 10,00 Kč
  4. dvoustranná – obrázky, fotografie aj. …  20,00 Kč

čl. II

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD ………………….........            10 Kč
 2. 1 ks DVD ……………………….            20 Kč
 3. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné účtovány nebudou.

2.V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována

čl.IV

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

čl. V

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Při podání písemné žádosti o poskytnutí informace, může být po žadateli požadována záloha ve výši 75 % z předpokládané částky uvedené v čl. IV a to pouze ve výjimečných případech, kdy předpokládané náklady spojené s vyhledáním informace přesáhnou částku 600 Kč. Záloha je splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení zaslané žadateli obecním úřadem. Obecní úřad provede vyúčtování zálohy v závislosti na skutečně spotřebované době spojené s vyhledáním informací a sdělí výslednou částku žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace.
 4. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce 1582921399/0800.
 5. Tento sazebník je platný do vydání nového

 

 

v Přeskačích dne 1. 1. 2023                                                                         Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                                                     starosta obce Přeskače

 

 

13.   Licenční smlouvy

13. 1. Vzory licenčních smluv - v současné době nejsou pro obec Přeskače poskytnuty žádné vzory licenčních smluv

13. 2. Výhradní licence - obec nemá uzavřenou žádnou výhradní licenci

14.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obec Přeskače tuto výroční zprávu s následujícími údaji o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona

 

 • v roce 2023
 • počet podaných žádostí o informace 0

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

 

 • v roce 2022
 • počet podaných žádostí o informace 0

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

 

 • v roce 2021
 • počet podaných žádostí o informace 0

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

 

 • v roce 2020
 • počet podaných žádostí o informace 0

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 

 

 • v roce 2019
 • počet podaných žádostí o informace 1

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 • v roce 2018
 • počet podaných žádostí o informace 2 (již v archivu)

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

  rozsudky soudu - nejsou

  výsledky řízení o sankcích - nejsou 

  výhradní licence nebyly poskytnuty

  počet stížností podaných podle § 16a - 0

  Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 • v roce 2017

počet podaných žádostí o informace 5 (již v archivu)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

rozsudky soudu - nejsou

výsledky řízení o sankcích - nejsou 

výhradní licence nebyly poskytnuty

počet stížností podaných podle § 16a - 0

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 • v roce 2016:

počet podaných žádostí o informace   1

žádost o seznam investičních akcí včetně podrobností. Odpověď obce ZDE  (již v archivu)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 • v roce 2015:

počet podaných žádostí o informace   1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

 • v roce 2014:

počet podaných žádostí o informace   1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0

rozsudky soudu                                         nejsou

výsledky řízení o sankcích                        nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odst. 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně, a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.