Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

  • občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.

  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

 

Kde požádat:

Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu, tj. na obecním úřadě v místě trvalého pobytu.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace, jaké doklady mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně)

  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu

  • doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu ( např. nájemní smlouvu, kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, který není starší 6 měsíců apod.), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

Poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku) zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně.

 

Lhůty:

Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno na počkání. Ohlašovna současně oddělí "A" část občanského průkazu a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Občan je povinen si do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz (potvrzení o změně místa trvalého pobytu je platné pouze 2 měsíce).