Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen SPOD)
dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

 

 Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

 

 V jakých situacích Vám může pomoci:

Pracovníka sociálně – právní ochrany můžete žádat o pomoc, když:

- rozcházíte s partnerem a je třeba vyřešit výchovu a výživu u dětí

- máte výchovné problémy s vaším dítětem – záškoláctví, drogy, špatný prospěch

- je třeba u dítěte řešit výchovu formou náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounská péče, poručenství a svěření dítěte do péče jiné osobě než rodiči

- ohrožení života dítěte, nebo ohrožení jeho zdravého vývoje

- určení či popření otcovství u dítěte

 

Děti se mohou na pracovníka obrátit s těmito problémy:

- problémy ve škole (prospěch, neshody, šikana)

- problémy doma (ztráta zázemí, ubližování, fyzické a psychické tresty)

- pokud užívají drogy, alkohol a chtějí přestat

- pokud jim rodiče brání stýkat se s druhým rodičem, prarodičem

 

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je Obecní úřad Přeskače. Činnost tohoto orgánu zajišťuje starosta obce na celém území obce
 

Název obce: Přeskače
Adresa obecního úřadu: OÚ Přeskače, Přeskače 45, 671 40
Webové stránky obce: www.obecpreskace.cz
Úřední hodiny: Po až Pá 8:00-12:00, Po 15:00-16:00, St 14:00-16:00

 

Osoba, která má na starosti agendu SPO: Mgr. Ing. Pavel Dobeš, starosta obce
Kontakt na starostu obce: mobil: 724 174 538, email: obecpreskace@seznam.cz
Zastupující osoba: Ing. Jiří Němec, místostarosta obce
Kontakt na místostarostu, mobil: 606 688 212, email: obecpreskace@seznam.cz

Obec s rozšířenou působností, kde je poskytována sociálně-právní ochrana v plném rozsahu: Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo
 

Vedoucí zaměstnanec na úseku sociálně-právní ochrany: Mgr. Stanislav Maar
Kontakt na tohoto zaměstnance:tel.: 515 216 560, mob: 739 389 457,
 e-mail: stanislav.maar@muznojmo.cz
Webové stránky obce s rozšířenou působností: www.znojmocity.cz

 

Úřední hodiny obce s rozšířenou působností:
Pondělí:           7:30 – 17:00 hod.
Úterý:              7:00 – 15:00 hod.
Středa:            7:30 – 17:00 hod
Čtvrtek:           7:00 – 15:00 hod.
Pátek:              7:00 – 14:30 hod.


Mimo pracovní dny a ve dnech pracovního klidu je zajištěn výkon pohotovosti, kdy v případě ohrožení dítěte na životě, nebo nutné ochrany vývoje dítěte, Policie ČR o této skutečnosti neprodleně vyrozumí OSPOD. Pohotovost je zajišťována po ukončení běžné pracovní doby, ve svátcích, či dnech pracovního klidu.

 

Každý je oprávněn upozornit starostu obce na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti.

 

Starosta obce jako orgán SPOD je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Znojmo) skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje. Starosta obce je mimo jiné povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování. Starosta obce zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství v této oblasti. Starosta obce při péči o děti v této oblasti spolupracuje také se školami, Policií ČR, poskytovateli zdravotních služeb.

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 12. 2014

Sňato:

 

pozn. poslední aktualizace informací 22. 3. 2019